I februari 2024 är det aktuellt att nyttja teckningsoptionerna av serie TO6 som emitterades i samband med företrädesemissionen som genomfördes under det fjärde kvartalet 2023. Nyttjandeperioden kommer att fortgå från den 19 februari 2024 till och med den 4 mars 2024. Till följd av sammanläggning av Bolagets aktier har omräkning gjorts i enlighet med villkoren. Varje teckningsoption ger, efter omräkning, rätt att teckna 0,002 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs per aktie. Teckning kan inte ske av del av aktie, vilket medför att det kommer fordras femhundra (500) teckningsoptioner av serie TO6 för teckning av en (1) aktie. Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 4 mars 2024, alternativt avyttras senast den 28 februari 2024, förfaller värdelösa.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO6:

Nyttjandeperiod: 19 februari 2024 – 4 mars 2024.

Teckningskurs: 0,30 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 36 536 500 000 teckningsoptioner av serie TO6. Vid fullt nyttjande nyemitteras 73 073 000 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 21,9 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO6: 28 februari 2024.

Utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med cirka 21 921 900,088 SEK, från 16 400 288,76600 SEK till cirka 38 322 188,854 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 73 073 000 aktier, från 54 667 629 till 127 740 629 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 57,20 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 4 mars 2024, alternativt avyttras senast den 28 februari 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO6 inte ska förfalla krävs att teckningsoptionsinnehavare aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 4 mars 2024.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO6: Länk

Hur teckningsoptionerna nyttjas:
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckningsoptionsinnehavare kan kontakta sin förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Rådgivare:
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Imsys AB i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6.