I januari 2024 är det aktuellt att nyttja teckningsoptionerna av serie TO5 som emitterades i samband med företrädesemissionen som genomfördes i juni 2023. Nyttjandeperioden kommer att fortgå från den 10 januari 2024 till och med den 24 januari 2024. För varje en (1) teckningsoption av serie TO5 i Imsys AB kan innehavaren teckna noll komma tretton (0,13) nya aktier. Teckning kan inte ske av del av aktie, vilket medför att det kommer fordras åtta (8) teckningsoptioner av serie TO5 för teckning av en (1) aktie. Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 24 januari 2024, alternativt avyttras senast den 19 januari 2024, förfaller värdelösa.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO5:

Nyttjandeperiod: 10 januari 2024 – 24 januari 2024.

Teckningskurs: 0,30 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 924 926 880 teckningsoptioner av serie TO5. Vid fullt nyttjande nyemitteras 115 615 860 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 34,7 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO5: 19 januari 2024.

Utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 34 684 758,139514 SEK, från 16 259 178,3654 SEK till 50 943 936,504914 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 115 615 860 aktier, från 54 197 261 till 169 813 121 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 68,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 24 januari 2024, alternativt avyttras senast den 19 januari 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO5 inte ska förfalla krävs att teckningsoptionsinnehavare aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 24 januari 2024.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO5: Länk

Hur teckningsoptionerna nyttjas:
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckningsoptionsinnehavare kan kontakta sin förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Rådgivare:
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Imsys AB i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5.