§ 1.
Bolagets företagsnamn är Imsys AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2.
Bolaget skall ha sitt säte i Stockholm

§ 3.
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av mikroprocessorer,
programvaror och elektronikmoduler samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4.
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 och högst 5 000 000 kronor.

§ 5.
Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000 stycken.

§ 6.
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.
Ledamöter och eventuella suppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av
nästa årsstämma. Styrelsen ska ledas av en styrelseordförande samt årligen upprätta en
skriftlig arbetsordning.

§ 7.
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses en revisor vid ordinarie årsstämma. Stämman kan
utse en eller flera revisorssuppleanter.

§ 8.
Kallelse till ordinarie årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring
av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma utan fråga om ändring av
bolagsordning skall utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.
Sid 2 av 2

§ 9.
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom
att därefter hålla kallelsen tillgänglig på Bolagets webbplats. Bolaget ska publicera notis i
Svenska Dagbladet med upplysning om att kallelse till bolagsstämma ägt rum.
I kallelsen skall anges det huvudsakliga innehållet i de förslag som skall behandlas på
stämman och som rör frågor av inte endast mindre betydelse för Bolaget.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till handläggning:
1. Val av ordförande till stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut
a. a) om fastsättelse av resultaträkningen och balansräkningen.
b. b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
c. c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen

§ 10.
Bolagets räkenskapsår utgör tiden 1/5 t o m 30/4.

§ 11.
Vid bolagsstämma äger envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier
utan begränsning i röstetalet.

§ 12
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall göra anmälan till bolaget senast den dag som
anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen
före stämman.

§ 13
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.”