I augusti 2023 är det aktuellt att nyttja teckningsoptionerna av serie TO4 som emitterades i samband med företrädesemissionen som genomfördes i juni 2023. Nyttjandeperioden kommer att fortgå från den 14 augusti till och med den 28 augusti 2023. För varje en (1) teckningsoption av serie TO4 i Imsys AB kan innehavaren teckna en (1) ny aktie. Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 28 augusti 2023, alternativt avyttras senast den 23 augusti, förfaller värdelösa. Mangold Fondkommission som finansiell rådgivare rekommenderar att antal teckningsoptioner som utnyttjas för teckning av aktier i Imsys görs i grupper av minst fem (5) för att möjliggöra inbetalning med två (2) decimaler.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO4:

Nyttjandeperiod: 14 augusti 2023 – 28 augusti 2023.

Teckningskurs: 0,018 SEK SEK per aktie

Emissionsvolym: 924 926 880 teckningsoptioner av serie TO4. Vid fullt nyttjande nyemitteras 924 926 880 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 16 648 683,8 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4: 23 augusti 2023.

Utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 12 948 976,320 SEK, från 11 316 557,574 SEK till 24 265 533,894 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 924 926 880 aktier, från 808 325 541 till 1 733 252 421 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 53,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 28 augusti 2023, alternativt avyttras senast den 23 augusti, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO4 inte ska förfalla krävs att teckningsoptionsinnehavare aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 28 augusti 2023.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO4: Länk

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckningsoptionsinnehavare kan kontakta sin förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Rådgivare:
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Imsys AB i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4.