Motiv till erbjudandet

För att skapa rätt förutsättningar och möjliggöra kommersialisering av Bolagets produkter behöver Bolaget stärka sina finansiella resurser. Bolaget bedömer även att det finns goda förutsättningar för fortsatt integrering, samarbete och korsbefruktning mellan Imsys och ForensIQ One, inom exempelvis bildanalys, kryptering och bildförbättring både genom mjukvara och hårdvara. Integreringen av ForensIQ One har även inneburit andra fördelar i form av effektiv resursallokering och kostnadsbesparingar till följd av gemensamma kontorsutrymmen och resurser generellt samt möjliggjort för ett ökat säljfokus i båda bolagen. Ur ett försäljningsperspektiv kompletterar verksamheterna varandra väl till följd av överlappande målgrupper. Imsys är väl positionerade på marknaden för att tillgodose ett växande behov av mjukvarulösningar inom databehandling.

Likviden från företrädesemissionen ska främst användas för:

  • Förstärkning av Bolagets rörelsekapital
  • Återbetalning av lån
  • Betalning av leverantörsskulder
  • Kommersialisering och marknadsföring av Bolagets produkter
  • Vidareutveckling av Bolagets teknik

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 6 november 2023 – 20 november 2023 (notera att vissa förvaltare stänger anmälan för teckning vid ett tidigare datum).

Handel med uniträtter: 6 november 2023 – 15 november 2023.

Teckning med företrädesrätt: Samtliga befintliga aktieägare erhöll en (1) uniträtt för varje aktie som ägdes på avstämningsdagen den 2 november 2023. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av femito (50) nyemitterade aktier, sjuttio (70) teckningsoptioner av serie TO6 och sjuttio (70) teckningsoptioner av serie TO7.

Teckningskurs: Teckningskursen är 0,05 SEK per unit, motsvarande 0,001 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 50,1 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO6 och TO7 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 87,6 MSEK respektive 87,6 MSEK före emissionskostnader.

Garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 47,1 procent av garantiåtaganden.

Teckningsoptioner av serie TO6: Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 februari 2024 till och med den 15 februari 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,00125 SEK. Teckningsoptioner av serie TO6 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 19 februari 2024 till och med den 4 mars 2024.

Teckningsoptioner av serie TO7: Varje teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 22 april 2024 till och med den 6 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,00125 SEK. Teckningsoptioner av serie TO7 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 8 maj 2024 till och med den 22 maj 2024.