Motiv till erbjudandet

För att skapa rätt förutsättningar och möjliggöra kommersialisering av Imsys produkter behövs stärkta finansiella resurser. Bolaget har därmed beslutat att genomföra en företrädesemission av units om cirka 46,9 MSEK. Imsys bedömer att det finns goda förutsättningar för samarbete och korsbefruktning mellan Imsys och ForensIQ One, inom exempelvis bildanalys, kryptering och bildförbättring både genom mjukvara och hårdvara. Framöver ser Bolaget andra fördelar i form av effektiv resursallokering och kostnadsbesparingar till följd av gemensamma kontorsutrymmen och resurser generellt. Ur ett försäljningsperspektiv kompletterar verksamheterna varandra väl till följd av överlappande målgrupper. Genom den förvärvade verksamheten är Imsys väl positionerade på marknaden för att tillgodose ett växande behov av mjukvarulösningar inom databehandling.

Likviden från företrädesemissionen ska främst användas för:

  • Reglering av köpeskilling för ForensIQ One genom kvittning i emissionen
  • Kvittning av förtidsbetalningar av teckningsförbindelser
  • Betalning av fakturor
  • Förstärkning av Bolagets rörelsekapital
  • Kommersialisering och marknadsföring av Bolagets produkter
  • Forskning och utveckling

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 13 juni 2023 – 27 juni 2023 (notera att vissa förvaltare stänger anmälan för teckning vid ett tidigare datum).

Handel med uniträtter: 13 juni 2023 – 21 juni 2023.

Teckning med företrädesrätt: Samtliga befintliga aktieägare erhöll en (1) uniträtt för varje aktie som ägdes på avstämningsdagen den 9 juni 2023. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tjugofem (25) nyemitterade aktier, trettio (30) teckningsoptioner av serie TO4 och trettio (30) teckningsoptioner av serie TO5.

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,25 SEK per unit, motsvarande 0,05 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 46,9 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 och TO5 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 67,6 MSEK respektive 67,6 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 65,5 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Teckningsoptioner av serie TO4: Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 28 juli 2023 till och med den 10 augusti 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckningsoptioner av serie TO4 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 14 augusti 2023 till och med den 28 augusti 2023.

Teckningsoptioner av serie TO5: Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 21 december 2023 till och med den 8 januari 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckningsoptioner av serie TO5 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 10 januari 2024 till och med den 24 januari 2024.