Bakgrunden: IT-branschen

Imsys är ett svenskt IT företag. Med IT avses verksamhet som skapar lösningar för hantering av information – informationsteknologi. Sverige har många framgångsrika IT-företag. Störst är Ericsson inom telecom.  Spotify och Klarna från senare tid är likaså specialiserade inom sina områden.

I början av 1970-talet gjordes stora framsteg inom datateknik med utvecklingen av halvledare. En halvledare är en styrbar aktiv komponent för logiska funktioner. Genom halvledarutvecklingen har vi fått effektiva mikroprocessorer. Idag klar vi oss inte utan dem. De finns I alla datorer, de styr viktiga funktioner i vårt samhälle

Datatekniken kan delas upp i dataprogram och datorer. Genom styrning av dataprogram utför datorer olika uppgifter, exempelvis beräkningar, förmedling av grafik eller kontroll och övervakning av stora mängder data. Imsys verksamhet är inriktad på datorer. Bolaget designar och levererar lösningar som möter behov från Artificiell Intelligens, AI, och Internet of Things, IoT.    

• AI är förmåga hos en digital dator eller datorstyrd robot att utföra uppgifter som vanligtvis förknippas mänskliga hjärnan.

• IoT avser fysiska objekt som innehåller teknologier som utbyter information över Internet. 

Tekniken

Imsys processorteknik möter de mycket hårda krav som ställs för att fungera i AI-applikationer. Patent och mikrokod skyddar tekniken. Lösningen är välbeprövad.

Mikroprocessorer finns i alla mobiltelefoner, datorer och smarta sensorer, och i en mängd andra elektroniska enheter. Mikroprocessorn kan sägas vara enhetens hjärna.

Artificiell intelligens används inom allt fler områden, inte minst fordonssäkerhet, transport och sjukvård. Utvecklingen ställer hela tiden nya krav på de mikroprocessorer som gör jobbet. De måste ha hög beräkningskapacitet och samtidigt vara energisnåla.

Imsys löser utmaningen genom att kombinera tusentals mindre processorkärnor. Därmed kan en mycket kraftfull processor byggas. Detta möjliggör perfekt anpassning till de behov en mängd AI-applikationer kan ställa.

Imsys är den enda nischaktör som erbjuder teknik baserad på en välbeprövad processorkärna. Imsys mikroprocessorer har flexibel maskinkodsinstruktion, vilket gör det möjligt att omprogrammera dem och ge dem instruktioner. De är med andra ord återvinningsbara (recyclable). Processordesignen är unik, resultatet av radikalt nytänkande och svarar med sin låga elförbrukning mot samtidens krav på energiffektivitet och hållbarhetstänkande.

Marknaden

Mikroprocessorer för AI-lösningar är en mycket snabbt växande marknad. Den utgörs av gamla giganter och nystartade företag. Imsys är en sådan nischaktör som erbjuder ny teknik i form av mångkärniga processorer baserade på en välbeprövad processorkärna.

Efterfrågan på skräddarsydda mikroprocessorer inom fordonsindustrin drivs av stark marknadstillväxt för självkörande fordon. Utvecklingen har på senare tid skyndats på av bilbranschens elektrifiering och den snabba digitaliseringen.

Fordonsindustrin ser i AI stora kostnadsbesparingar, säkrare fordon och i förlängningen färre olyckor. Fordons- och transportsektorn ställer mycket höga krav på processorerna beträffande hastighet, strömförbrukning, storlek och gränssnitt.

 

Imsys är den enda nischaktören på AI-marknaden som erbjuder skalbar teknik som baseras på en välbeprövad processorkärna.

Flexibla mikroprocessorer är en nyckelfaktor för en hållbar utveckling av AI-lösningar också inom hälso- och sjukvård och telekommunikation. Imsys är ensamma om att erbjuda mikroprocessorer som kan omprogrammeras för flera olika typer av användning, vilket möjliggör högre effektivitet och snabbare utveckling inom AI.

Efterfrågan på skräddarsydda mikroprocessorer drivs dessutom av ökad efterfrågan inom:

• Mobila applikationer

• Big data i kombination med machine learning 

• Precisionsmedicin

• Medicinsk bildanalys

Imsys mikroprocessorer är extremt energisnåla men ger trots detta inte avkall på beräkningskapaciteten. Detta är möjligt genom att många mindre processorkärnor kan 

kombineras till en större och kraftfullare mikroprocessor.

Kundintresset

Teknikens konkurrensfördelar bekräftas genom ett stort kundintresse, bland annat från ett antal ledande industriföretag.

Lösningen möter marknadens högt ställda krav samtidigt som den erbjuder en attraktiv kostnadsstruktur.

Tre gigantiska branscher med hög kostnadspress – hälso- och sjukvård, telekommunikation samt fordonssäkerhet och transport – efterfrågar en ny typ av mikroprocessor för att till fullo kunna utnyttja fördelarna med AI. Intresset för Imsys teknik bekräftas:

• En ledande global bilsäkerhetsaktör har inlett ett samarbete med Imsys.

• Ett kundfinansierat utvärderingsprojekt slutfördes hösten 2019.

• Inom telekom pågår ett utvärderingsprojekt hos en ledande skandinavisk aktör.

• Inom säkerhetsområdet pågår ett utvärderingsprojekt inriktat på biometrisk igenkänning tillsammans med en ledande leverantör av säkerhetslösningar

Imsys tillhandahåller en unik lösning på de utmaningar AI-utvecklingen innebär, och det skapar stora konkurrensfördelar.

Business case

De nya, tuffa krav som AI-lösningarna ställer skapar mycket stor marknadspotential för effektiva och energisnåla mikroprocessorer:

• Imsys teknik möter AI-industrins krav på ett kostnadseffektivt sätt.

• Imsys mikroprocessorer har unika egenskaper som gör dem exceptionellt väl lämpade för både dagens och morgondagens framtidens AI-lösningar.

• Imsys teknik har en hållbar design som bidrar till minskad energiförbrukning.

• Den patenterade tekniken skapar möjligheter för höga och långsiktiga intäkter på tre stora marknader som utvecklas i rekordfart.

• Flera kunder bekräftar teknikens fördelar. Intresset förväntas växa i takt med att AI-utvecklingen fortskrider.

• Imsys erbjuder en attraktiv konstadsstruktur som gör lösningen kommersiellt gångbar.